ทักทายกันก่อนเรียนนะค่ะ

สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้น ม.4  ทุกคน 

             เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ครูจัดทำขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าบทเรียน ในรายวิชา ชุดโปรแกรมสำนักงาน  (ง30101)  ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ทั้งในและนอกห้องเรียน  ซึ่งจะส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  หรืออาจจะมาศึกษาเพิ่มเติมหากยังไม่เข้าใจนะค่ะ

Advertisements

คุยกันก่อนเรียนก่อนนะค่ะ

สวัสดีนักเรียนทุกคน

                       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของครู  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ครูจัดทำขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  เกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์   นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า  ทำความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา

หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน  หรือเรื่องอื่น ๆ  ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับครูผู้สอน  ตามช่องทาง  ดังนี้

1.  E – mail     >>>>>  saita_nungning@hotmail.com

2.  Facebook     >>>>>  พัชราภรณ์  สายทากุล

ขอให้นักเรียนทุกคน  ตั้งใจศึกษาเรียนรู้เนื้อหาความรู้ของนักเรียนด้วยความตั้งใจ  และทำใบงานให้ครบถ้วนตามที่ครูกำหนดนะค่ะลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

คำชี้แจง    ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้  ศึกษาทำความเข้าใจ  จากนั้นให้ทำใบงานที่ครูกำหนดให้

1. ใบความรู้-ระบบคอมพิวเตอร์

1. ใบงาน-ระบบคอมพิวเตอร์